School(werk)plan

Het schoolwerkplan

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op schoolniveau ligt primair – met inachtneming van de wettelijk bepaalde eisen van deugdelijkheid – bij het bevoegd gezag. Onder kwaliteit dient hier te worden verstaan: de mate waarin de school de voor zichzelf gestelde doelen bijvoorbeeld op grond van grondslag, pedagogische visie of didactische aanpak alsmede de door de wet gestelde opdrachten weet te bereiken.

Het schoolwerkplan wordt tenminste eenmaal in de vier jaar vastgesteld.   

Doel

Ondersteuning bieden aan het volledige team met als resultaat een helder, eenduidig beschreven schoolwerkplan.

Een afgeleide van het schoolwerkplan is het schoolplan. In dit document geeft de school aan op welke manier ze werkt aan de verdere verbetering van hun onderwijs waarin ze haar eigen kwaliteit toetst. De informatie die dat oplevert, vormt de basis voor het plan.

Schoolwerkplan

Het is een werkbaar document waarin de school hun pedagogisch project beschrijft. Daarnaast bevat het schoolwerkplan een variabel deel dat bestaat uit een werkplanning voor een zekere tijdsperiode waarin bepaalde prioriteiten worden vooropgesteld als iets ‘waaraan moet worden gewerkt’.

Pedagogisch Project

In feite behandelt het alle aspecten die belangrijk zijn om de visie van de school op onderwijs te implementeren, zoals de organisatie van de school, de opdeling van de leerlingen, de manier van beoordelen en rapporteren, nascholing, het schoolreglement, etc

Bijzonderheden

 • Het hele team is betrokken bij de realisatie van het School(werk)plan.
 • We betrekken ouders (MR) en kinderen eveneens bij het project. Ieder op eigen niveau.
 • We hanteren het SMART-principe en handelen volgens het PDCA (Plan-Do-Check-Act)-model.
 • We bewaken het gehele proces. Voor we beginnen weten we precies wat we willen, hoe we het willen en hoe we dat gaan bereiken.
 • We houden rekening met de school, de visie van bovenschoolmanagement, de wensen van ouders en de (culturele) omgeving van de school. Uiteindelijk is de school echter leidend.
 • Er is in geen enkel opzicht vrijblijvendheid van het team. School in Balans accepteert alleen de opdracht als het hele team betrokken is bij het proces wat uiteindelijk leidt tot het product.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht